1

13.03.2006

 

PSSE w Sokółce

 

Ocena realizacji programu Pierwotna Profilaktyka Wad Cewy Nerwowej

2

13.03.2006

 

PSSE w Sokółce

 

Kontrola kompleksowa placówki

3

24.04.2006

PSSE w Sokółce

 

Ocena realizacji programu „Różowa wstążeczka”
"Przegląd i ocena stanu bezpieczeństwa szkoły"

4

14.02.2007

Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Kompleksowa kontrola

5

21 - 29.05.2007

Wizytacja z Kuratorium Oświaty

Kompleksowa wizytacja szkoły - zakończona 12.06.2007

6

14.06.2007

PSSE w Sokółce

Ocena realizacji programu "Profilaktyka nowotworowa"

7

17.12.2007

PSSE w Sokółce

"Diagnoza przedsięwzięć prozdrowotnych"

8

marzec 2008

RIO w Białymstoku

kontrola w zakresie gospodarki finansowej

9

marzec 2008

PSSE w Sokółce

ocena realizacji działań z profilaktyki HIV i AIDS, ocena realizacji programu profilaktycznego chorób nowotworowych "Różowa wstążeczka", kontrola kompleksowa,

10

maj 2008

Powiat Sokólski - Starostwo Powiatowe w Sokółce

otwarcie audytu wewnętrznego. Zakończenie odstąpieniem od wykonania zadania audytowego

11

16.05.2008-13.06.2008

ZUS oddział w Białymstoku

kontrola

12

grudzień 2008

PSSE w Sokółce

Profilaktyka pierwotnych wad cewy nerwowej

13

marzec 2009

PSSE w Sokółce

Profilaktyka HIV i AIDS

14

marzec 2009

PSSE w Sokółce

Kontrola kompleksowa placówki

15

maj  2009

PSSE w Sokółce

Kontrola warunków utrzymania higieny osobistej w szkole

16

maj 2009

Kuratorium Oświaty

Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły

17

maj 2009

Kuratorium Oświaty

Kontrola zgodności

18

21.08.09

PSSE w Sokółce

Zebranie informacji n|t przygotowania szkół do nowego roku szkolnego.

Pani Jolanta Mazurczyk

19

21.09 – 2.10.2009

Starostwo Powiatowe

„Przestrzegania procedur celowości zasięgania zobowiązań finansowych: dokonywania wydatków w roku 2008.

20

3.11.2009

Starostwo Powiatowe

1. Zgodność przydziału godzin dydaktycznych z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły.

2. Realizacja zajęć o których mówi art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 karta nauczyciela

21

18.11.2009

PSSE w Sokółce

„Kontrola sanitarna w zakresie oceny warunków do utrzymania higieny osobistej ucznia”

22

26.11.2011

WSSE Białystok

Kontrola problemowa

23

13.12.2010

PSSE Sokółka

Wizytacja dotycząca programu 
HIV/AIDS

24

08-17.12.2010

Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

Kontrola finansowa

25

25.03.2011

Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

-organizacja nauczania indywidualnego
- wykorzystanie godzin z art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy KN

 

26

17.05.2011

PSEE w Sokółce

Ocena realizacji programu Wad Cewy Nerwowej

27

27.04 - 27.05.2011

Audyt Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Sokółce

 

28

13.01.2012

PPIS w Sokółce

Ocena realizacji Programu Profilaktyki HIV/AIDS

29

28.02.2012

Starostwo Powiatowe w Sokółce

Udzielanie nauczycielom w roku 2011/2012 urlopu dla poratowania zdrowia

30

19.03.2012

KPSP w Sokółce

Kontrola w zakresie ochrony przeciwpożarowej

31

27.03.2012

PPIS w Sokółce

Ocena realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi"

32

14.06.2012

PPIS w Sokółce

Ocena realizacji programu 'Pierwotnej przyczyny Wad Cewy Nerwowej"

33

20.06.2012

KO w Białymstoku

Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technikum - technik ekonomista

34

12.11.2012

PPIS w Białymstoku

Zgodność stanu faktycznego placówki z obowiązującymi przepisami sanitarnymi

35

15.11-14.12.2012

Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

Kontrola finansowa

36

1.08-14.08

IWSPS

Rekontrola

37

15.03.2013

Wizytacja - Kuratorium Oświaty w Białymstoku

- zgodność zajęć edukacyjnych z informatyki i ramowymi planami nauczania

38

22.03.2013

Urząd Marszałkowski Województwa podlaskiego

Kontrola realizacji projektu "Lepszy start naszą szansą"

39

06.06.2013

PSSE w Sokółce

Ocena realizacji programu "Pierwotnej przyczyny Wad Cewy Nerwowej"

40

24.10.2013

ZUS oddziału w Białymstoku

-kontrola ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i Funduszu Pracy

41

27-29.11.2013

PIP w Białymstoku

-kontrola warunków pracy

42

14.02.2014

WSSE w Białymstoku

-kontrola sanitarna z zakresu Higieny Dzieci i Młodzieży

43

16.06.2014

PSSE w Sokółce

"ARS, czyli jak dbać o miłość

44

08-14.08.2014 

Inspektor Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

Kontrola finansowa

45

15.12.2014

 PSSE

Ocena realizacji programu Pierwotnej Profilaktyki wad Cewy Nerwowej

46

30.12.2014

Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Weryfikascja zgodności danych w SIO. Kształcenie praktyczne

47

26.01.2015

Starostwo Powiatowe

Kontrola finansowa

48

22.04.2015

PSSE

Ocena realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi"

49

25.10.2016

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce.

Czynności kontrolno - rozpoznawcze w zakresie ochrony                   przeciwpożarowej

50

18.11.2016

HDM WSSE w Białystoku

Kontrola stanu sanitarnego szkoły

51

18.11.2016

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Ewakuacja zewnętrzna problemowa w terminie 18.11.2016r. – 02.12.2016r

52

19.12.2016

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

Kontrola w zakresie szkoleń

53

20.02.2017

Kuratorium Oświaty  w Białymstoku.

Kontrola planowa w zakresie prawidłowości organizacji                                    i funkcjonowania biblioteki szkolnej

54

05.04.2017

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sokółce

Kontrola dotycząca oceny realizacji programu „Powiedz Nie trądzikowi„

55

07.12.2017r.

Specjalista Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

„Wykonywanie obowiązków organu prowadzącego rejestr działalności w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin”.

56

13.12.2017r.

Starszy asystent PSSE w Sokółce

Realizacja programu profilaktyki HIV/AIDS).

57

20 – 22.02.2018r

Państwowa Inspekcja Pracy. Okręgowy Inspektor Pracy

Legalność zatrudnienia, przestrzeganie prawa pracy oraz wybranych zagadnień dotyczących przepisów i zasad bhp”.

58

22.01 – 23.02.2018r

Wydziału Finansowego Starostwa Powiatu Sokólskiego

Wydatkowanie środków finansowych na podwyżkę wynagrodzeń

59

16.05.2018r

Starszy asystent PSSE w Sokółce

Realizacja programu pierwotnej profilaktyki wad cewy nerwowej

60

07.05 – 05.06.2018r

Audytor, Starostwo Powiatowe w Sokółce

Realizacja projektu UE

61

25.06.2018r

Wizytator Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku

kontrola planowa „Prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych”.

62

15.11.2018r

WSSE Białystok

Kontrola kompleksowa stanu sanitarno-technicznego obiektu -

63

13.12.2018r

WJORiN w Białymstoku

Kontrola z zaresu ocghrony roślin

64

18.02.2019r

Inspektor St. Powiatowego w Sokółce

Kontrola księgowa

65

21.03.2019r

WKPSO/ZUS Białystok

Kontrola okresowa ZUS

66. 

4.06.2019r.

st.aststent PSSe w Sokółce

Kontrola realizacji programu "Powiedz nie trądzikowi"

67

26.11.2019

Wojewódzki InpektoratOchronyRoślin I Nasiennictwa

w Białymstoku

bez zastrzeżeń

68

27.11.2019

kontrola z ramienia Podlaskiego Kuratora Oświaty

w zakresie zgodności oferty kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego

69

01.06-30.06.2020

kontrola z ramienia Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Sokółce

w zakresie kontrolowania zgodności danych papierowych z danymi zawartymi w oprogramowaniu Vulcan - bez zastrzeżeń

70

15.07-30.07.2020

audyt z ramienia Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku

w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach POWER na lata 2014-2020 - bez zastrzeżeń

71

17.02. i 19.02.2021

Starszy inspektor ds. BHP w Starostwie Powiatowym w Sokółce

Kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – wynik kontroli pozytywny

72

13.01.2022

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Zgodność pracy szkoły z arkuszem organizacji szkoły i przepisami prawa w roku szkolnym 2021/2022 – nieprawidłowości i uchybień nie stwierdzono
73 30.03.2022 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola z zakresu oceny sanitarnego szkoły – nieprawidłowości nie stwierdzono
74 18.01.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena realizacji zadań z profilaktyki HIV/AIDS – brak uwag
75 20.04.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Ocena realizacji programu „ARS czyli jak dbać o miłość” – brak uwag
76 30.05.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Kontrola urzędowa żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – bez uwag
77 06.11.2023 Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział w Sokółce Kontrola w zakresie uprawy ziemniaka – bez uwag
78 22.11.2023 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Realizacja kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w roku szkolnym 2023/2024, w tym w zakresie kwalifikacji BUD.13. Eksploatacja maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych